Memòria

En aquest apartat podràs consultar i descarregar les memòries de gestió dels darrers anys.

L’any 2016 ha estat sobretot un any de consolidació de projectes endegats l’any 2015 en tots els sentits, però hi destaquen especialment aquells que han posat el patrimoni de l’entitat a la vista.

La renovació del paviment de la planta principal, refent les rajoles modernistes de Jujol, moltes d’elles trencades i malmeses, i el decameró de les sales de conversa.

La instal·lació de nous espais expositius a l’entrada de carruatges, que, a més de mostrar tresors com la col·lecció de signatures de persones il·lustres que han visitat l’Ateneu, permet exhibir fons de l’arxiu creant exposicions temàtiques. Però el que més colpeix els vianants del carrer de la Canuda és l’exposició del que és i ha estat l’entitat i la intensa vida que «amaguen» els gruixuts murs del palau Savassona.

La creació de la nova galeria virtual «Testimonis Artístics», que mostra per Internet la col·lecció artística de l’Ateneu, o la preparació de l’edició del llibre sobre la història del palau Savassona, escrit per Mateu Barba, l’arquitecte que n’ha dut a terme totes les darreres reformes.

Paral·lelament, la tecnologia es continua implementant en les diverses facetes de l’entitat, com mostra el fet que l’any 2016 s’hagi creat una nova eina de gestió de socis, més versàtil i adaptada a la concepció de l’oferta de serveis per internet, o la instal·lació de la tecnologia necessària per emetre en streaming les activitats que tinguin lloc a la sala d’actes Oriol Bohigas

Memòria de l'Ateneu Barcelonès (2016) - PDF

L’any 2015 ha estat un any de continuïtat en la majoria de projectes ja endegats.

En l’àmbit tecnològic, s’ha continuat avançant en el projecte @teneuHub, iniciat fa dos anys i consolidat com l’aposta que projecta la institució a la xarxa, mostrant allò que passa en el dia a dia i també facilitant l’accés al patrimoni en tot el seu context i valor. L’any 2015 s’ha centrat en la millora de la infraestructura de comunicació, ampliant l’ample de banda i iniciant la instal•lació del Wi-Fi als espais patrimonials del palau Savassona. També en la renovació de l’eina informàtica de gestió de socis, recurs que, una vegada implementat, permetrà oferir els serveis administratius de forma més àgil i ampliar l’oferta de serveis gestionats a través del web.

Paral·lelament, el programa cultural s’ha anat consolidant al llarg de l’any per part dels nous ponents, i s’ha aconseguit una programació variada i que, tot i ser una mica inferior en nombre, ha tingut més bona acollida per part del públic.

Memòria de l'any 2015

La Biblioteca ha posat l’èmfasi en una acció que tindrà una gran repercussió en l’ordenació i l’accessibilitat de tots els seus fons. És el que hem anomenat Operació Montcada, amb la qual s’estan recuperant, processant i col·locant al lloc que els correspon uns 70.000 documents ubicats en un dipòsit extern i no accessible.

Per acabar, s’ha de destacar la renovació dels estatuts de l’entitat, que ha tingut lloc l’any 2015, amb la voluntat de complementar els anteriors i regular qüestions que no s’havien regulat fins ara.

La Memòria de gestió que, com cada any, oferim engloba el conjunt de l’activitat que ha tingut lloc a l’Ateneu al llarg del 2015, juntament amb totes les actuacions de caràcter intern i de relacions amb altres institucions. Clou la Memòria un capítol que recull l’activitat durant el curs 2014-2015 de l’Escola d’Escriptura, societat que depèn de l’Ateneu però que es gestiona de manera autònoma.

Les xifres continuen en la franja alta de rendiment i impacte d’aquests darrers anys, gràcies a la participació de molts socis, i a la tasca de la Junta Directiva i de tot l’equip de treball. D’aquesta manera, es referma i consolida la transformació d’una entitat centenària que ha entrat de ple en les dinàmiques del segle XXI.

Memòria de l'Ateneu Barcelonès (2015) - PDF

L’any 2014 ha estat un any amb molts canvis, la majoria de caràcter intern. La Junta Directiva de Francesc Cabana va acabar el mandat el mes de març, deixant pas a la junta que va guanyar les eleccions, presidida per Jordi Casassas Ymbert. Com és habitual en un any electoral, el traspàs entre juntes i l’organització de les noves dinàmiques de treball han estat en gran part els protagonistes. 

Portada de la Memòria del 2014

La nova Junta ha posat l’accent en la implicació amb el procés que està vivint el nostre país. Per aquest motiu, des de l'Ateneu s'ha impulsat la creació de la Taula de Barcelona pel Dret a Decidir, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, a la qual s’hi han sumat les principals plataformes associatives i entitats de la ciutat. 

Paral·lelament, s’ha continuat avançant amb els projectes més rellevants que l’Ateneu tenia damunt de la taula, especialment en els de l’àmbit tecnològic. El projecte @teneu Hub, iniciat l’any 2013, s’ha consolidat com l’aposta que projecta la institució a la xarxa, mostrant allò que hi passa en el dia a dia i també facilitant l’accés al patrimoni en tot el seu context i valor. En aquest sentit, l’any 2014 s’ha centrat en la millora de la infraestructura de comunicació, ampliant l’ample de banda i iniciant la instal·lació de la Wi-Fi als espais patrimonials del Palau Savassona.

D’altra banda, ha estat un any d’eleccions als càrrecs de ponents de les seccions que promouen l’activitat cultural de l’entitat, com a conseqüència de les quals s’han renovat vuit ponències i que han fet que al final de l’any 2014 el ritme de programació hagi disminuït en volum, no pas en assistència.

Memòria de l'Ateneu Barcelonès (2014) - PDF

L’any 2013 ha estat l’any de posar fonaments sòlids, que consoliden l’Ateneu com una entitat referent, en tots els aspectes, en el món cultural i social de la ciutat i del país.

Portada de la Memòria del 2013

La Junta Directiva, presidida per Francesc Cabana, amb la voluntat de continuar la tasca iniciada per la junta d’Oriol Bohigas, ha apostat per anar més enllà, assumint reptes de gran calat per a la institució i amb projecció de futur.

Aquest procés, que es va iniciar al tombant del segle XXI, amb una important renovació arquitectònica, organitzativa i conceptual, i que va donar lloc a l’obertura de l’entitat a la societat en general, és ja un fet sense possibilitat de retorn.

Amb l’impuls del projecte @teneu Hub, que l’any 2013 s’ha iniciat, l’Ateneu ha fet l’aposta definitiva per un canvi en la seva projecció a la xarxa i en la seva manera d’interrelacionar-se amb els socis i ciutadans, impulsant una vegada més els espais de diàleg i intercanvi del coneixement, difonent allò que hi passa, o hi ha passat, i facilitant l’accés al patrimoni en tot el seu context i valor.

Un any més, la resposta de socis i ciutadans ha estat positiva. Potser no tant visible en xifres absolutes, similars a les altes xifres obtingudes els darrers anys, sinó en el nivell cada vegada més alt de projecció pública, en l’augment de les demandes de participació en processos col·laboratius, en les múltiples mostres de respecte per tot allò que amb rigor i criteri impulsa l’entitat, amb la predisposició d’un ventall cada vegada més ampli de col·laboradors i, sobretot, amb el manteniment de la massa social, que fa que sigui l’entitat de l’àmbit estricte de la cultura amb més persones
associades.

Memòria de l'Ateneu Barcelonès (2013) - PDF

L’Ateneu Barcelonès és una institució cultural d’àmbit barceloní, però sovint amb abast més ampli, i la seva profunda renovació i modernització d’aquests darrers anys ho estan refermant.

Portada de la Memòria del 2012

Aquest procés es va iniciar al tombant del segle xxi amb la presidència d’Oriol Bohigas, amb una important renovació arquitectònica, organitzativa i conceptual, que va donar lloc a una obertura incontestable a la societat en general. 

La Junta d’avui, presidida per Francesc Cabana i amb voluntat continuista d’aquest llegat, està emprenent nous projectes que, sota el lema «Ateneu sense límits», han de fer que l’Ateneu tingui incidència més enllà dels seus propis murs.

L’any 2012 ha estat l’any de posar els fonaments perquè això sigui possible. D’una banda, amb l’impuls del projecte “@teneu hub” es pretén crear una nova xarxa de coneixement cultural i de participació potenciant la connexió entre persones, idees i continguts, i relacionant tot allò que passa, es diu i es reflexiona a l’Ateneu.

D’altra banda, amb la creació de la societat limitada Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès SLU, per gestionar de forma més àgil i flexible l’activitat formativa.

I per acabar, amb la producció del documental L’Ateneu, la porta de les idees, que descriu la història de l’Ateneu Barcelonès, amb una mirada especial sobre els esdeveniments que van tenir lloc a l’entitat i a la ciutat de Barcelona des de la dictadura de Primo de Rivera fins al final de la Guerra Civil.

Un any més, la resposta ha estat positiva: increment d’assistents a les activitats, increment de la presència de l’entitat als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, increment de les consultes al web, manteniment de les matrícules a cursos formatius i tallers... Però també s’observen els primers símptomes d’inflexió, comuns a l’entorn i a les circumstàncies que estem vivint: lleu davallada del nombre de socis o dels usos de la Biblioteca, i davallada dels ingressos de patrocinis i de les subvencions, a pesar de la qual s’ha acomplert l’objectiu econòmic, un any més, de fer un tancament equilibrat entre els ingressos rebuts i les despeses corrents efectuades.

La memòria de gestió recull tot allò que ha passat, il·lustrat amb múltiples xifres de resultat i reunint el màxim d’informació sistematitzada. Aquesta memòria permet observar l’entitat en el seu conjunt i, alhora, fer-ne una valoració global.

La nostra valoració és, un any més, positiva, tant pel que fa al treball intern de millora i optimització de l’organització, com pel que fa a la vinculació de l’Ateneu amb les inquietuds ciutadanes que l’envolten. Aquest objectiu, com en els darrers anys, ha estat possible gràcies a l’esforç i la contribució de moltes persones –sòcies i no sòcies–, Junta, treballadors i col·laboradors. Gràcies a tots! 

Memòria de l'Ateneu Barcelonès (2012) - PDF

En l’actualitat, l’Ateneu Barcelonès està immers en un procés de modernització i canvi profunds. En aquest procés, iniciat al tombant del segle XXI amb la presidència d’Oriol Bohigas, s’ha impulsat una profunda renovació arquitectònica, organitzativa i conceptual, i s’ha obert l’Ateneu a la ciutadania i al pols de la societat actual.Portada de la Memòria de l'any 2011

En aquest context, l’any 2011 és un any d’inflexió: el doble mandat liderat per Oriol Bohigas finalitza i una nova junta, liderada per Francesc Cabana, és escollida pels socis. Aquesta nova junta, formada en gran part per persones de l’equip anterior, s’autodefineix com a continuista d’aquest llegat i, alhora, inicia nous projectes que, sota el lema “Un Ateneu sense límits”, hauran de veure la llum al llarg dels propers tres anys.

A més de ser un any determinat per les eleccions a junta, i un any amb eleccions a ponents de les seccions, l’any 2011 també ha estat un any de recuperació dels alts índexs d’activitat i d’atracció de l’entitat per a la ciutadania en general, com mostren les xifres que figuren a la memòria de gestió que es presenta.

El 150è aniversari de l’Ateneu, celebrat al llarg de tot l’any, ha estat el marc que ha acollit les activitats més rellevants, amb personalitats i actes multitudinaris, amb propostes de redescobriment de la institució obertes a tothom i amb noves iniciatives tecnològiques que vinculen l’entitat amb els corrents més actuals.

Des de la perspectiva d’activitat i afluència de públic, l’any 2011 recupera les altes xifres aconseguides l’any 2009, després d’una lleu davallada l’any 2010 a causa de les circumstàncies i incomoditats provocades per les obres. Paral·lelament, el nivell d’ús dels serveis de la Biblioteca i l’Arxiu, el nombre de matrícules als cursos de l’Escola d’Escriptura o les consultes a través del web, han augmentat un any més, i alguns mesos s’han aconseguit els índexs més elevats mai obtinguts fins ara.

La memòria recull tot això de forma detallada, i presenta les dades i les actuacions més significatives de l’any, juntament amb el balanç econòmic corresponent. La valoració que fem d’aquest any és positiva, tant pel que fa a la creixent vinculació de l’Ateneu amb les inquietuds ciutadanes que l’envolten, com pel que fa a la seva sostenibilitat, sobretot si es té en compte que continuem immersos en un context econòmic de contenció; i un any més s’ha aconseguit tancar l’exercici de forma equilibrada. Ambdues coses s’han aconseguit amb l’esforç i la col·laboració de moltes persones –sòcies i no sòcies–, Junta, treballadors i col·laboradors.

El darrer apartat de la memòria ofereix els propòsits per a l’any 2012, especificant els objectius i actuacions clau que s’han previst, així com el seu pressupost econòmic. L’any 2012 serà un any en què les iniciatives de la nova junta començaran a prendre forma, en un context complicat, però no per això seran menys ambicioses. L’Ateneu vol continuar tenint incidència en la societat, cooperant més que mai amb altres institucions i mantenint l’equilibri pressupostari aconseguit aquests darrers anys. Tot un repte.

Memòria de l'Ateneu Barcelonès (2011) - PDF

Fes-te's soci de l'Ateneu Barcelonès

Subscriu-te al Butlletí

Facilita'ns la teva adreça de correu electrònic i t'informarem puntualment de totes les activitats i promocions