Convocatòria

La Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès, reunida en sessió ordinària el dia 9 de gener de 2017, i seguint els preceptes estatutaris que regeixen per a aquest efecte, decideix convocar eleccions a tots els càrrecs de la Junta Directiva el 16 de març de 2017, raó per la qual estableix el següent calendari electoral:

1. Iniciar el procés electoral el 16 de gener de 2017, comunicant-ho per escrit als socis per mitjà del web, enviament postal, butlletí-e personalitzat i dels taulons d’anuncis de l’entitat.

2. Constituir la Comissió Electoral, la qual vetllarà pel compliment dels Estatuts en el procés electoral i resoldrà les reclamacions i incidències que es puguin plantejar durant aquest període.

3. Obrir un període de quinze dies, des del 16 de gener fins a el 30 de gener de 2017, per a la presentació de candidatures a l’Administració (horari d’Atenció al Soci).

4. Establir el període comprès entre el 17 de gener i l’1 de març de 2017 per a sol.licitar el certificat i la documentació, necessaris per a votar per correu, per compareixença personal a l’Adminsitració (horari d’Atenció al Soci) o mitjançant escrit dirigit al Secretari.

5. Proclamar, entre els dies 31 de gener i 4 de febrer de 2017, la llista de candidatures admeses i rebutjades, exposant-ne els motius. D’acord amb els Estatuts, a partir del dia 6 de febrer s’obre un període d’alegacions i resolucions que ha de concloure el dia 17 de febrer de 2017.

6. Establir el període de campanya electoral entre les 9:00 hores del dia 23 de febrer i les 22:00 hores del dia 14 de març de 2017, durant el qual les candidatures podran informar els socis sobre els programes i propostes electorals i organitzar un màxim de 3 actes públics de campanya cadascuna.

Per a més especificitats es poden consultar els Estatuts de l’Ateneu Barcelonès (capítol IV, articles 43 a 56) disponibles al web i a la Biblioteca.
 

Bernat Castany Secretari de la Junta Directiva Barcelona, 10 de gener de 2017