En referència al vot i proclamació de resultats

Vot per correu

EXTRACTE DELS ESTATUTS DE L’ATENEU BARCELONÈS
(aprovats 16 de setembre de 2015)

EN REFERÈNCIA AL VOT

Article 52. Vot

52.1. Els socis han d'acreditar la seva identitat amb el carnet de soci de l’AB o bé amb un altre document oficial. La mesa ha de comprovar que el votant figura en el llistat de socis amb dret de vot.

52.2. El vot presencial només és vàlid si s'emet amb la butlleta disposada a tal efecte. Aquesta es fa arribar per correu postal o electrònic a tots els socis dins dels quinze dies posteriors a la proclamació definitiva dels candidats. La butlleta també estarà disponible el mateix dia de les eleccions a la sala destinada a aquest efecte.

52.3. L'elecció a cadascun dels càrrecs de la Junta Directiva és individual, i conseqüentment només es pot votar un candidat per a cada càrrec. Al costat del nom de cada candidat hi haurà un petit requadre. Només es comptabilitzen els vots d'aquells candidats el requadre dels quals hagi estat assenyalat amb una "X" o signe semblant.

52.4. Un cop el soci elector s’ha identificat, introdueix la butlleta, degudament ensobrada, a la urna corresponent.

52.5. Són nuls els vots que:
(i) Es realitzin amb butlletes no normalitzades.
(ii) Tinguin marcat més d'un candidat per cada càrrec determinat.
(iii) Tinguin alguna inscripció o text diferent del propi de la butlleta normalitzada.

52.6. Els vots en blanc són considerats com a tals i escrutats corresponentment.

Article 53. Vot per correu

53.1. Des de l’endemà de la data de la convocatòria, i fins a quinze dies naturals abans de les eleccions, els socis que desitgin emetre el seu vot per correu poden sol•licitar al secretari de l'AB el certificat que acrediti que estan inclosos a les llistes de socis amb dret a vot i la resta de la documentació necessària per votar per correu.

53.2. La referida sol•licitud ha d’efectuar-se per compareixença personal a la secretaria de l'AB. Durant la compareixença cal acreditar la identitat, mitjançant l’exhibició del DNI o de qualsevol altre document oficial, així com signar una diligència del tràmit efectuat.

53.3. La sol•licitud també pot efectuar-se mitjançant un escrit adreçat al secretari de l'AB. Aquest escrit ha de transmetre’s pel sol•licitant per correu postal certificat, signat personalment, o per correu electrònic, al qual s’ha d’adjuntar una fotocòpia amb les dues cares del document oficial acreditatiu.

53.4. L’administració de l’AB, mitjançant correu postal certificat, ha d’enviar a les persones sol•licitants la documentació següent, necessària per votar per correu:
(i) Un sobre amb l'adreça postal de l’AB impresa.
(ii) Un sobre més petit amb la inscripció "Eleccions als càrrecs de la Junta Directiva” i amb indicació de la data en què l’elecció es convoca.
(iii) Un imprès amb espais previstos pel nom i cognoms, número de soci, número de DNI o document oficial i signatura.
(iv) Una butlleta de vot.

53.5. Els socis interessats procediran de la manera següent:
(i) Senyalaran a la butlleta de vot, en el seu cas, els candidats que vulguin elegir.
(ii) Introduiran la butlleta en el sobre petit, i el tancaran.
(iii) Complimentaran l'imprès-manifestació amb totes les dades.
(iv) Incorporaran una fotocòpia del carnet de soci de l’AB, o de qualsevol document oficial acreditatiu de la seva identitat.
(v) Introduiran en el sobre gran l'imprès-manifestació, la fotocòpia del carnet o document identificatiu i el sobre petit tancat.
(vi) Tancaran el sobre gran i el faran arribar a l’AB per correu postal o missatgeria o el lliuraran en mà a l’administració.

53.6. Els sobres que arribin a l’AB més tard del dia abans del tancament de la jornada electoral no seran tinguts en compte. Tampoc no ho seran els vots introduïts dins de sobres petits que no arribin tancats.

53.7. El vot per correu és declarat nul en els mateixos casos que en l’article 52.5 i, a més:
(i) Si l'imprès-manifestació no s'ha complimentat correctament o hi falta alguna dada.
(ii) Si no s'ha inclòs en la tramesa la còpia del carnet de soci de l’AB o del document oficial acreditatiu.
(iii) Si el sobre petit no ha estat degudament tancat.

 

EN REFERÈNCIA A LA PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS:

Article 56. Escrutini

56.1. Finalitzada la votació, la mesa electoral realitza el recompte públic dels vots presencials en una sala de l’AB. I tan bon punt finalitzi el recompte, el president de la mesa fa públic l’escrutini realitzat, penjant rètols en els plafons habituals de l'AB, d’acord amb allò establert per la Comissió Electoral.

56.2. Els resultats de l’escrutini poden impugnar-se dintre del termini dels tres dies següents a la data de les eleccions, davant de la Comissió Electoral, sense que aquesta impugnació suspengui la proclamació ni la presa de possessió de les persones elegides.