Estatuts (cap. IV) - Eleccions dels membres de la Junta Directiva

Capítol 4 Estatuts

CAPÍTOL IV.- ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 43. Elecció dels membres de la Junta Directiva i durada dels càrrecs

43.1. La Junta Directiva s’ha de renovar totalment cada quatre anys, sens perjudici del que disposa l’article 27.4.

43.2. L’elecció s’ha de dur a terme en la jornada electoral que s’ha de celebrar durant el primer trimestre de l’exercici en què finalitzi el mandat de la Junta Directiva.

43.3. Els membres de la Junta Directiva són elegits pels socis mitjançant l’emissió d’un vot personal, directe i secret.

43.4. Per exercir el dret de vot en les eleccions a la Junta Directiva, és imprescindible constar com a soci en el cens de l’AB ininterrompudament durant els sis mesos anteriors a la data de les eleccions i estar al corrent del pagament de les quotes i de les altres aportacions que corresponguin.

Des del dia d’inici de la campanya electoral, els membres de la Junta Directiva es consideren en funcions i cessen en el càrrec aquells d’ells que es presentin a la reelecció llevat del president, el secretari i el tresorer de l’AB.

43.5. L’elecció de membres s’ha de realitzar mitjançant el procediment que s’exposa a continuació:

(i) Les eleccions s’han de convocar amb una antelació mínima de dos mesos a la data de la jornada electoral.

(ii) Les candidatures s’han de presentar en el termini de quinze dies posteriors a la data de publicació de la convocatòria. Les candidatures han de ser per a un dels càrrecs dels quals es compon la Junta Directiva i es poden presentar individualment o conjuntament en una sola llista, si bé en aquest últim supòsit les llistes han de ser obertes.

(iii) Les candidatures poden ser:

         a) Conjuntes per a la totalitat dels càrrecs de la Junta Directiva: president, vicepresident primer, vicepresident segon, secretari, vicesecretari, tresorer-comptador, bibliotecari, conservador i set vocals.

         b) Parcials, per una part dels càrrecs de la Junta Directiva.

         c) Individuals, per a un càrrec de la Junta Directiva.

(iv) Durant els cinc dies següents al termini de presentació de candidatures, la Comissió Electoral, integrada en la forma que s’especifica a l’article 44 d’aquests Estatuts, proclama provisionalment els candidats que reuneixin els requisits d’elegibilitat establerts i en motivarà les exclusions.

(v) Una candidatura només pot ser rebutjada per incompliment dels requisits establerts a la llei o en aquests Estatuts.

(vi) Els candidats que hagin estat rebutjats disposen de cinc dies per presentar les al·legacions que creguin oportunes.

(vii) Acabat el termini de presentació d’al•legacions, la Comissió Electoral disposa de cinc dies per resoldre motivadament sobre les al•legacions presentades i per fer constar la proclamació definitiva de candidats, motivant les exclusions.

(viii) La Comissió convoca la jornada electoral en el dia establert a la convocatòria d’eleccions, tot donant constància de la proclamació definitiva de candidats i amb una relació de les candidatures rebutjades definitivament.

(ix) Per ser elegit president de la Junta Directiva, és necessari haver tingut la condició de soci ininterrompudament com a mínim durant els 2 anys anteriors a la data de les eleccions i estar al dia del pagament de les quotes i altres aportacions que corresponguin. Per ser elegit membre de la Junta Directiva, aquest període de gaudi de la condició de soci serà d’un any, en idèntiques circumstàncies.

(x) Els candidats han d'estar al corrent de pagament de les quotes de soci, i ningú no pot ser elegit per més de dos mandats consecutius pel mateix o diferent càrrec.

(xi) Els candidats més votats han de ser escollits membres de la Junta Directiva en el càrrec per al qual han presentat la candidatura.

(xii) Si finalitzat el termini de presentació de candidatures hi ha només un candidat pel càrrec corresponent, aquest es proclamarà electe sense celebrar eleccions.

(xiii) La Comissió Electoral proclama els resultats de les eleccions en el termini màxim dels cinc dies següents al dia de la seva celebració

(xiv) La Comissió Electoral dóna possessió dels seus càrrecs als membres de la Junta Directiva que hagin estat elegits en el curs de l’assemblea general, reunida en sessió extraordinària en un termini màxim de quaranta dies naturals després que s’hagin celebrat les eleccions. Si, per qualsevol motiu, les eleccions se celebren en un altre moment de l’any natural, distint del primer trimestre, els membres de la nova Junta Directiva que resultin elegits han de prendre possessió dels seus càrrecs en el termini dels cinc dies següents a la proclamació dels resultats de les eleccions. La Junta Directiva entrant haurà de convocar noves eleccions amb l’antelació suficient perquè se celebrin durant el primer trimestre de l’any natural següent a l’any en què es compleixi el tercer aniversari de la seva presa de possessió.

Article 44. Composició de la Comissió Electoral

44.1. La Comissió Electoral està integrada pel secretari de l'AB, un vocal designat per la Junta Directiva, els ponents de quatre seccions de l’AB i els seus respectius suplents, escollits per sorteig. En cas que algun dels membres designats per la Junta es presenti a les eleccions, la Junta Directiva en designarà un altre. En el supòsit que algun dels ponents escollits sigui candidat, el secretari de l’AB designarà com a vocal a un dels suplents elegits per sorteig. El sorteig es fa públicament davant del secretari de l’AB el dia que s’hagi de constituir la Comissió Electoral.

El president de la Comissió Electoral és elegit per votació d’entre els seus integrants. Actua com a secretari de la Comissió Electoral el seu membre de menor edat.

44.2. No poden formar part de la Comissió Electoral ni els candidats ni cap persona que hi tingui una vinculació familiar, professional, empresarial, laboral, conflicte d’interessos o pendència jeràrquica.

44.3. Els membres de la Comissió Electoral no podran donar suport a cap candidat i/o candidata.

Article 45. Constitució de la Comissió Electoral

La Junta Directiva ha de prendre les mesures adients per a la constitució efectiva de la Comissió Electoral dins del termini establert a l’article 47.2 d’aquests Estatuts.

Article 46. Funcions de la Comissió Electoral

46.1. La Comissió Electoral vetlla pel compliment dels Estatuts en les eleccions dels membres de la Junta Directiva, resol les reclamacions i incidències que es puguin plantejar i dóna possessió als membres de la Junta Directiva elegits a l’assemblea corresponent.

46.2. La Junta Directiva ha de posar a disposició de la Comissió Electoral els mitjans necessaris per a la realització de les seves funcions.

46.3. En tot cas, és competència de la Comissió Electoral:

(i) Comunicar als socis de l’AB els requisits necessaris per fer valer el seu dret de vot, presencialment o per correu.

(ii) Desenvolupar i interpretar les normes estatutàries sobre les eleccions als càrrecs de la Junta Directiva.

(iii) Custodiar les llistes del cens electoral, que li ha de lliurar la secretaria de l'AB.

(iv) Resoldre les reclamacions contra les llistes del cens electoral o contra qualsevol candidatura.

(v) Resoldre les reclamacions que formuli qualsevol persona candidata.

(vi) Proclamar les candidatures que reuneixin els requisits i motivar-ne les exclusions.

(vii) Constituir-se en mesa electoral i realitzar i supervisar l’escrutini el dia de les eleccions.

(viii) Proclamar els resultats electorals per part del president de la Comissió Electoral o de la persona que el substitueixi de la mesa electoral.

46.4. La Comissió Electoral fa públics els seus acords i resolucions en rètols penjats a les cartelleres de l'AB, a la pàgina web de l'entitat, i els notificarà sense demora a la Junta Directiva.

46.5. Sens perjudici d’allò establert a l’apartat anterior, la Comissió Electoral vetlla per que la llista de les candidatures admeses definitivament i de les rebutjades sigui notificada individualment als socis de l’AB per correu postal o pels mitjans telemàtics escollits pel soci dins dels tres dies següents a la data de la proclamació.

Article 47. Convocatòria d’eleccions

47.1. La Junta Directiva ha de convocar les eleccions a les quals es refereix l’article 43 d’aquests Estatuts.

47.2. Convocades les eleccions, la constitució de la Comissió Electoral s’haurà de fer amb la major brevetat possible i, en tot cas, dins dels cinc dies següents a la data de la convocatòria.

47.3. La convocatòria d'eleccions ha d’indicar el dia i l’hora de les eleccions, l’ordre del dia i, a més:

(i) Els càrrecs objecte d’elecció i els requisits legals i estatutaris exigits per poder-hi aspirar.

(ii) El lloc de presentació de candidatures, dins del termini establert a l’article 43.5 (ii) d’aquests Estatuts.

(iii) El lloc de la celebració de les eleccions.

(iv) L’ horari de votació.

(v) La data de lliurament del cens electoral a les candidatures admeses, que ha de tenir lloc com a mínim trenta dies abans de la data fixada per a la jornada electoral. Si hi ha al•legacions, el lliurament del cens electoral es farà l’endemà de la proclamació definitiva de candidats.

47.4. En la mateixa data de la convocatòria, s'ha de dipositar a la secretaria de l'AB la llista dels socis amb dret de vot.

47.5. La convocatòria s’ha de publicar a la pàgina web de l'AB i s’ha de comunicar per escrit o per mitjans telemàtics als socis, segons l’opció que hagin escollit per rebre la correspondència de l’AB.

47.6. L’administració de l’AB posa a disposició de les candidatures la llista de socis i les dades que aquests hagin facilitat a la institució, respectant la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En tot cas, els caps de llista de les candidatures han de signar el protocol pertinent per tal que les dades facilitades siguin emprades exclusivament per a accions relacionades amb la pròpia campanya electoral. També s’han de comprometre a eliminar-les un cop transcorregudes les eleccions.

Article 48. Candidatures

48.1. Les candidatures s'han de formalitzar a l'administració de l'AB, en l’horari habitual d'atenció al públic. A l’efecte, els interessats han de presentar un escrit a l’AB en el qual constin el nom i cognoms, número de DNI, número de soci de l’AB, data de presentació i signatura dels interessats.

48.2. A instància de la Comissió Electoral, es fa una tramesa especial per correu postal o per via telemàtica a tots els socis en la qual s'inclou la convocatòria de la jornada electoral; les candidatures; un resum del programa electoral de les candidatures que ho desitgin; els documents necessaris per a efectuar el vot per correu, cas que es desitgi; i un extracte dels Estatuts relacionat amb l’exercici del vot i la proclamació dels resultats.

Article 49. Cens electoral

49.1. El cens electoral pot ser consultat a partir dels dos dies següents a la data de convocatòria.

49.2. Els socis de l’AB afectats o qualsevol membre de les candidatures presentades poden impugnar la inclusió o exclusió d’algun soci en el cens davant la Comissió Electoral, la qual resol motivadament i publica la seva resolució en el termini dels cinc dies següents a la finalització del termini per a formular impugnacions.

Article 50. Campanya electoral

50.1. La campanya electoral s’inicia 21 dies abans de la data de la jornada electoral. Durant el període de campanya, que finalitza vint-i-quatre hores abans de la jornada electoral, les candidatures poden informar els socis sobre les propostes electorals. En particular, cada candidatura pot fer arribar a la Comissió Electoral el resum del seu programa, el qual no podrà superar les 1.500 paraules en dues pàgines impreses a DIN A 4.

50.2. Els resums programàtics es poden presentar en format paper o electrònic. En el primer cas, les candidatures han de fer arribar a la Comissió Electoral com a mínim tants exemplars impresos com el nombre de socis de l’AB i en els formats postals habituals, per tal que siguin enviats als socis de l’AB.

50.3. Les candidatures poden realitzar actes públics per difondre les seves propostes i programes fins a les vint-i-quatre hores del dia anterior a la jornada electoral. Aquests actes han de respectar el funcionament ordinari de l’activitat de l’AB.

50.4. Cada candidatura pot fer un màxim de tres actes, un d'ells a la sala d’actes Oriol Bohigas, i els altres dos a les sales Verdaguer i Sagarra, segons disponibilitat.

50.5. Les candidatures que es proposin fer actes públics han de reservar les sales corresponents mitjançant un escrit adreçat a l’administració de l’AB emès amb una antelació de com a mínim 48 hores. Si hi ha coincidència de dates o horaris en la sol•licitud de sala, es prioritza la petició que s'hagi presentat en primer lloc.

50.6. Les candidatures poden exposar informació en paper en els plafons dedicats específicament a aquesta funció. En el cas que no siguin suficients els plafons existents, se n'habilitaran de forma específica, sempre a la planta principal i, puntualment, els dies dels actes públics, al vestíbul de la sala corresponent. La Comissió Electoral vetlla per tal que hi hagi una superfície anàloga d’espai per a cada candidatura, tenint en compte el número de candidats que la componen.

50.7. Hom no pot penjar informació a vidres, parets o espais no específicament habilitats per a aquesta finalitat.

Article 51. Classes de vot

51.1. Els socis de l’AB poden exercir el seu dret de vot per elegir els membres de la Junta Directiva de manera presencial, per correu o electrònicament.

51.2. Els vots són irrevocables i l’elecció d’una modalitat de vot exclou les altres.

Article 52. Vot

52.1. Els socis han d'acreditar la seva identitat amb el carnet de soci de l’AB o bé amb un altre document oficial. La mesa ha de comprovar que el votant figura en el llistat de socis amb dret de vot.

52.2. El vot presencial només és vàlid si s'emet amb la butlleta disposada a tal efecte. Aquesta es fa arribar per correu postal o electrònic a tots els socis dins dels quinze dies posteriors a la proclamació definitiva dels candidats. La butlleta també estarà disponible el mateix dia de les eleccions a la sala destinada a aquest efecte.

52.3. L'elecció a cadascun dels càrrecs de la Junta Directiva és individual, i conseqüentment només es pot votar un candidat per a cada càrrec. Al costat del nom de cada candidat hi haurà un petit requadre. Només es comptabilitzen els vots d'aquells candidats el requadre dels quals hagi estat assenyalat amb una "X" o signe semblant.

52.4. Un cop el soci elector s’ha identificat, introdueix la butlleta, degudament ensobrada, a la urna corresponent.

52.5. Són nuls els vots que:

(i) Es realitzin amb butlletes no normalitzades.

(ii) Tinguin marcat més d'un candidat per cada càrrec determinat.

(iii) Tinguin alguna inscripció o text diferent del propi de la butlleta normalitzada.

52.6. Els vots en blanc són considerats com a tals i escrutats corresponentment.

Article 53. Vot per correu

53.1. Des de l’endemà de la data de la convocatòria, i fins a quinze dies naturals abans de les eleccions, els socis que desitgin emetre el seu vot per correu poden sol•licitar al secretari de l'AB el certificat que acrediti que estan inclosos a les llistes de socis amb dret a vot i la resta de la documentació necessària per votar per correu.

53.2. La referida sol•licitud ha d’efectuar-se per compareixença personal a la secretaria de l'AB. Durant la compareixença cal acreditar la identitat, mitjançant l’exhibició del DNI o de qualsevol altre document oficial, així com signar una diligència del tràmit efectuat.

53.3. La sol·licitud també pot efectuar-se mitjançant un escrit adreçat al secretari de l'AB. Aquest escrit ha de transmetre’s pel sol·licitant per correu postal certificat, signat personalment, o per correu electrònic, al qual s’ha d’adjuntar una fotocòpia amb les dues cares del document oficial acreditatiu.

53.4. L’administració de l’AB, mitjançant correu postal certificat, ha d’enviar a les persones sol·licitants la documentació següent, necessària per votar per correu:

(i) Un sobre amb l'adreça postal de l’AB impresa.

(ii) Un sobre més petit amb la inscripció "Eleccions als càrrecs de la Junta Directiva” i amb indicació de la data en què l’elecció es convoca.

(iii) Un imprès amb espais previstos pel nom i cognoms, número de soci, número de DNI o document oficial i signatura.

(iv) Una butlleta de vot.

53.5. Els socis interessats procediran de la manera següent:

(i) Senyalaran a la butlleta de vot, en el seu cas, els candidats que vulguin elegir.

(ii) Introduiran la butlleta en el sobre petit, i el tancaran.

(iii) Complimentaran l'imprès-manifestació amb totes les dades.

(iv) Incorporaran una fotocòpia del carnet de soci de l’AB, o de qualsevol document oficial acreditatiu de la seva identitat.

(v) Introduiran en el sobre gran l'imprès-manifestació, la fotocòpia del carnet o document identificatiu i el sobre petit tancat.

(vi) Tancaran el sobre gran i el faran arribar a l’AB per correu postal o missatgeria o el lliuraran en mà a l’administració.

53.6. Els sobres que arribin a l’AB més tard del dia abans del tancament de la jornada electoral no seran tinguts en compte. Tampoc no ho seran els vots introduïts dins de sobres petits que no arribin tancats.

53.7. El vot per correu és declarat nul en els mateixos casos que en l’article 52.5 i, a més:

(i) Si l'imprès-manifestació no s'ha complimentat correctament o hi falta alguna dada.

(ii) Si no s'ha inclòs en la tramesa la còpia del carnet de soci de l’AB o del document oficial acreditatiu.

(iii) Si el sobre petit no ha estat degudament tancat.

Article 54. Vot electrònic

54.1. Els socis de l’AB poden votar per mitjans electrònics, sempre que així ho hagi acordat i regulat per reglament la Junta Directiva. En l’elaboració del reglament corresponent la Junta Directiva ha de tenir en compte l’opinió d’un equip de professionals en dret i en informàtica designats a aquest efecte.

54.2. En tot cas, el sistema de vot per mitjans electrònics ha de permetre acreditar la condició de soci i ha de garantir la inalterabilitat del contingut del vot, així com garantir el caràcter personal, indelegable, lliure i secret del sufragi actiu emès electrònicament.

Article 55. Sobre la jornada electoral

55.1. Les eleccions tindran lloc en una sala habilitada a l’efecte que determini la Junta Directiva.

55.2. La jornada electoral s'inicia a les 9 hores del matí i finalitza a les 20 hores del mateix dia.

55.3. La mesa electoral es constitueix a les 08:30 hores del dia de les eleccions i la integren els membres de la Comissió Electoral. Durant el transcurs de la jornada electoral han de ser presents com a mínim dos d’ells, amb possibilitat de fer torns. També hi pot haver un representant de cada candidatura.

La mesa és presidida pel membre de la Comissió Electoral que aquesta designi.

55.4. La mesa electoral rep, durant tota la jornada i en allò que calgui, el suport del personal administratiu de l'AB.

55.5. La mesa electoral vetlla per tal que durant tota la jornada electoral hi hagi suficients paperetes que continguin el nom de les persones candidates i paperetes en blanc. Les paperetes de votació han de ser de la mateixa mida i color i les ha d’editar l'AB.

55.6. La mesa electoral ha de disposar al lloc on es du a terme la votació un espai reservat on les persones electores disposin de les paperetes que continguin el nom de les persones candidates i de les paperetes en blanc.

55.7. Una vegada els membres de la mesa electoral declarin finalitzada la votació, s'introduiran els vots per correu, vàlidament emesos, a les urnes.

55.8. A les 20 hores es tanca la sala i a partir d'aquell moment, només podran fer efectiu el seu vot aquells socis que hi estiguin presents i els membres de la mesa electoral que no ho hagin fet abans.

Article 56. Escrutini

56.1. Finalitzada la votació, la mesa electoral realitza el recompte públic dels vots presencials en una sala de l’AB. I tan bon punt finalitzi el recompte, el president de la mesa fa públic l’escrutini realitzat, penjant rètols en els plafons habituals de l'AB, d’acord amb allò establert per la Comissió Electoral.

56.2. Els resultats de l’escrutini poden impugnar-se dintre del termini dels tres dies següents a la data de les eleccions, davant de la Comissió Electoral, sense que aquesta impugnació suspengui la proclamació ni la presa de possessió de les persones elegides.