Vot per correu

Vot per correu

Com es pot votar correu?

Cal sol·licitar un certificat que acrediti que s’està inclòs a la llista de socis amb dret a vot i la documentació necessària per a emetre el vot per correu. El certificat acreditatiu i la documentació necessària es rebrà per correu postal certificat.

Quan es pot sol·licitar?

Del 17 de gener a l’1 de març.

Com s'ha de sol·licitar?

Emplenant una sol·licitud dirigida al secretari de la Junta Directiva, segons model adjunt (descarregar model) fent-la arribar a la secretaria de l’Ateneu per una de les vies següents:

a) Entregant-la personalment, prèvia acreditació amb el DNI o altre document oficial, a la secretaria de l'Ateneu.

b) Enviant la sol.licitud per correu postal certificat, signat personalment, adjuntant fotocòpia del DNI (ambdues cares).

c) Enviant la sol.licitud per correu electrònic a: info@ateneubcn.cat (assumpte: sol·licitud vot correu Eleccions 2017), adjuntant còpia del DNI (ambdues cares).

Un cop acreditat, quina documentació es rebrà?

Dos sobres; un imprès-manifestació (que inclou el certificat acreditatiu sol·licitat) i una butlleta de vot.

Fins quan es pot votar per correu?

La data límit de recepció de vots és el 15 de març.             

Com s'exerceix la votació per correu?

 • Cal assenyalar a la butlleta de vot els candidats que es vulgui elegir.
 • Introduir la butlleta en el sobre petit, i tancar-lo.
 • Complimentar l'imprès-manifestació amb totes les dades.
 • Incorporar una fotocòpia del carnet de soci de l’Ateneu o DNI.
 • Introduir en el sobre gran l'imprès-manifestació, la fotocòpia del carnet o DNI i el sobre petit tancat.
 • Tancar el sobre gran i fer-lo arribar a l’AB per correu postal, missatgeria o lliurar-lo en mà a l’administració.

Quins vots no seran vàlids?

 • Els sobres que arribin a l’Ateneu més tard del dia 15 de març.
 • Si l'imprès-manifestació no s'ha complimentat correctament o hi falta alguna dada.
 • Si no s'ha inclòs en la tramesa la còpia del carnet de soci de l’AB o del document oficial acreditatiu.
 • Si el sobre petit no ha estat degudament tancat.
 • Si les butlletes de votació no són les normalitzades, es marca més d’un candidat pel mateix càrrec o tinguin algun text afegit.

Per a més informació consulta el cap. IV dels Estatuts de l'Ateneu Barcelonès.

Horari d'administració

de dilluns a dijous
10:00 – 14:00
16:00 – 19:00

divendres
10:00 – 14:00