Assemblea general de socis

La Junta Directiva, reunida el dia 19 de febrer de 2019, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària de Socis el proper 28 de març de 2019 a les 18:30 hores, en primera convocatòria, i a les 19:00 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes Oriol Bohigas, en la qual es tractarà el següent:

Assemblea Extraordinària de Socis

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea (assemblea extraordinària del 31 de gener 2019).
2n. Introducció del President.
3r.   Resum sobre les activitats del 2018.
4t.  Presentació sobre el balanç i el compte de resultats de 2018. Aprovació, si escau.
5è.  Informació sobre l’activitat i el tancament econòmic de l’exercici setembre 2017–agost 2018 de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, SLU.
6è. Proposta de nomenament de soci d’honor
7è.  Torn obert d’intervencions.

Els documents que es tractaran són:

- Acta de l’assemblea extraordinària del 31 de gener 2019
- Memòria 2018 de l’Ateneu Barcelonès, la qual inclou la memòria d’activitats i l’estat financer de l’entitat, així com el tancament de l’exercici 2017-2018 de l’Escola d’Escriptura, detallat en annexos.

Els documents no s’enviaran per correu postal i estaran a disposició dels socis, a partir del dijous 14 de març tant en format electrònic al web de l’Ateneu com en còpia paper, que es podrà recollir a Atenció al Soci (2ª planta) o a l’inici de l’Assemblea.

Informar-vos també que a Administració i a la Biblioteca hi haurà una còpia per a consulta dels associats de l’Informe i Memòria de l’auditoria 2018.

Recordeu que per assistir a l’Assemblea és necessari presentar el carnet de soci.