Convocatòria per a la concessió del servei de bar-cafeteria de l’Ateneu Barcelonès

Data de l'activitat: 

28/03/2022 - 16:30

La Junta directiva de l’Ateneu Barcelonès, reunida en sessió ordinària de data 22 de març de 2022, ha adoptat l’acord d’obrir un concurs obert per a la concessió de la gestió del bar-cafeteria de l’Ateneu Barcelonès.

1. Objecte de la convocatòria
Establir la concessió d’explotació del bar-cafeteria de l’Ateneu Barcelonès (carrer de la Canuda, 6, principal de Barcelona), que ocupa de forma exclusiva la sala anomenada “Bar” (113,65 m2) de la planta principal de l’entitat i ha d’oferir servei al jardí de la mateixa.
El servei objecte de la concessió s’ha d’orientar i ha d’esdevenir un lloc de trobada per als socis de l’entitat i els seus acompanyants.

2. Requisits i criteris de selecció per a l’adjudicació
L’empresa concessionària haurà de tenir experiència acreditada en el ram de la restauració, especialment en el camp de bars i cafeteries. Es valorarà, a més, la seva expertesa en bars-cafeteries d’entitats socials i/o culturals.

El concessionari oferirà servei amb personal propi suficient, contractat conforme la legislació vigent, per tal de cobrir el calendari anual i l’horari de l’Ateneu: obert tots els dies l’any, excepte algun festiu (pot variar cada any); amb horari d’hivern de 09:00 a 22:00 hores i d’estiu de 09:00 a 23:00 hores, de dilluns a dissabte. Diumenges de 09:00 a 19:00 hores.

El concessionari haurà de fer-se càrrec del condicionament estructural inicial que es requereixi per a un correcte funcionament del servei de bar-cafeteria (maquinària, electrodomèstics, estris, etc), així com del mobiliari que s’hagi de complementar a l’aportat per l’Ateneu. Posteriorment, haurà de fer-se càrrec del seu manteniment i neteja, així com del cost dels subministres d’aigua, gas i electricitat, impostos i taxes que se’n derivin.

El concessionari haurà d’oferir productes atractius i ajustats a les necessitats habituals de les diverses franges horàries, a un preu inferior als preus de mercat de la zona. Amb la sol·licitud haurà d’adjuntar una proposta complerta al respecte.

El concessionari haurà de respectar en l’establiment l’estil clàssic de l’Ateneu, pel que fa als uniformes, les cartes, etc, però es valorarà també la modernitat de la proposta i l’adequació entre tradició i vanguàrdia que ha caracteritzat la història de la casa.

El concessionari ha d’estar predisposat a interactuar amb les activitats que organitza l’Ateneu. Es valorarà especialment que la carta i els serveis tinguin alguna relació amb el patrimoni de la casa (pel que fa a noms dels plats, begudes amb interès històric, cocktails tradicionals, etc.). Així mateix es valorarà la iniciativa de noves propostes o propostes de millora que pugui fer en aquest sentit.

L’Ateneu donarà prioritat al concessionari a l’hora de donar servei als càterings dels pisos superiors, el concessionari ha de poder atendre els encàrrecs de servei a aquests.
Es valoraran igualment altres mèrits i propostes de millora que s’aportin.

3. Termini de la concessió
El termini de la concessió serà de tres anys, amb la possibilitat d’ésser prorrogat anualment. La concessió començarà a regir a partir de la data de formalització del contracte.

4. Cànon
El cànon de la concessió queda fixat en la quantitat de dos mil euros (2.000,00€) mensuals, més l’IVA corresponent, i podrà ésser millorat a l’alça pels licitadors. El cànon finalment resultant serà revisat anualment d’acord amb l’IPC anual de Catalunya, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

5. Documentació a entregar
Per optar a la convocatòria s’hauran de presentar els següents documents:
- Certificació que l’empresa pot exercir aquesta activitat.
- Certificacions de trobar-se al corrent de pagament envers l’Hisenda Pública i la Seguretat Social.
- Documentació que acrediti la solvència econòmica de l’empresa, entre ella els balanços dels dos darrers exercicis i dades comptables de l’exercici en curs.
- Referències d’experiències similars per part de la pròpia empresa.
- Proposta de productes i preus.
- Descripció de les propostes de millora que es considerin.
- Tota aquella documentació acreditativa pertinent que es consideri.
Tota la documentació s’haurà d’entregar a l’Administració de l’Ateneu Barcelonès (consulteu horaris al web: www.ateneubcn.org) fins al dia 18 d’abril de 2022 a les 22h.

Una comissió formada per quatre membres de la Junta Directiva i la Gerent de l’Ateneu faran la valoració de les propostes rebudes, que serà sotmesa a decisió de la Junta Directiva, i es donarà resposta personalitzada el 25 d’abril de 2022. Les empreses podran ser requerides a aclarir o complementar la informació lliurada.

6. Calendari:
Es preveu que es pugui fer l’acondicionament del local per part dels nous arrendataris immediatament a la resolució, per tal d’oferir servei a partir del  9 de maig de 2022.
L’Ateneu Barcelonès es reserva el dret de variar el calendari previst i de deixar desert el concurs si s’entén que no respon a les característiques pròpies de l’Ateneu Barcelonès.

Convocatòria

Fes-te'n soci