Deducció a la declaració de la Renda 2013

Data de l'activitat: 

17/04/2014 - 12:00
Declaració Renda

Els socis tenen dret a deduir de la seva declaració de la renda el 40% de la seva aportació anual a l’Ateneu Barcelonès, a efectes de la Campanya de Renda 2013.

Aquest percentatge de desgravació es fa en dos apartats:

a) Un 25% corresponent a la deducció pel fet que l’Ateneu Barcelonès és una associació declarada d'Utilitat Pública, acollida a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Com fer-ho?

A l’apartat de Deduccions per donatius cal posar a la casella “H” l’import anual satisfet i a la casella 572 l’import de la deducció del 25%.

Aquesta deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l’impost, tenint en compte que aquest percentatge del 10% actua com a límit conjunt de caràcter general per a tots els donatius amb dret a deducció, inclosos els reflectits a la casella “G”.

b) Un 15 % corresponent a la deducció per ser l’Ateneu Barcelonès una associació que té com a finalitat promoure la llengua catalana i figura en el cens d’entitats de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Com fer-ho?

A l’apartat de Deduccions autonòmiques - Comunitat Autònoma de Catalunya dins de la casella 839 corresponent a donacions a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana, cal posar l’import de la deducció del 15%.

Aquesta deducció té un límit del 10% de la quota integra autonòmica.

Fes-te'n soci