Eleccions a ponents de les seccions

La Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès, reunida en sessió ordinària el passat 29 de juny de 2023, decideix convocar les eleccions a ponents de cadascuna de les seccions de l’entitat el dimecres 25 d’octubre de 2023.

Les votacions es faran presencialment d’acord amb el calendari següent:

  • 7 de setembre de 2023: fer pública la convocatòria juntament amb les bases per a les eleccions a ponents de les seccions per mitjà del web, butlletins electrònics i plafons informatius. A Atenció al Soci hi haurà còpies en paper per a aquells socis que ho desitgin.
  • Del 7 al 21 de setembre de 2023: presentació de les candidatures a Atenció al Soci (veure requeriments a les Bases).
  • 4 d’octubre de 2023: fer públic el nom de les seccions a les quals hi haurà eleccions i els candidats i candidates corresponents; també les seccions amb candidat o candidata única o sense candidatures.
  • 9 d’octubre de 2023: difusió dels programes electorals dels candidats per mitjà del web i butlletins electrònics. A Atenció al Soci hi haurà còpies en paper per a aquells socis i sòcies que ho desitgin.
  • Del 10 al 24 d’octubre de 2023: període de campanya electoral per parts dels candidats.
  • 25 d’octubre de 2023: jornada electoral a la sala Verdaguer (de 10 a 20 hores).

Documentació:

La Junta Directiva de I'Ateneu Barcelonès, reunida en sessió ordinària el 29 de juny de 2023, i seguint els preceptes estatutaris que regeixen per a aquest efecte, decideix convocar eleccions a ponents per a les seccions de l'entitat.

La funció dels ponents de les seccions és la de programar els actes de la temàtica de la seva secció i d’interès general que tenen lloc a l’Ateneu.

Les bases i calendari per a les eleccions a ponents seran les següents:

1. Convocar eleccions a ponents el dimecres 25 d'octubre de 2023, amb un procés electoral que s’iniciarà el dia 7 de setembre de 2023, a totes les seccions actualment existents: Arts Visuals; Ciències i Tecnologia; Cinema; Ecologia; Economia; Escacs; Estudis Polítics, Jurídics i Socials; Feminismes; Filosofia; Història; Llengua i Literatura; Música i Teatre.

2. Fer pública la convocatòria als socis el 7 de setembre de 2023 i facilitar l'accés al document Bases per a les eleccions a ponents de les seccions per mitjà del web, butlletins electrònics i plafons informatius. A més, a Atenció al soci hi haurà còpies en paper per a aquells socis que ho desitgin.

3. Obrir un període de 15 dies per a la presentació de candidatures. El període d'admissió de candidatures s’iniciarà el 7 de setembre i finalitzarà el 21 de setembre, en horari d’Atenció al Soci.

4. Cada candidat/candidata podrà optar només a una ponència. Per a ser candidat/candidata és necessari constar com a soci/sòcia en el cens de l’Ateneu Barcelonès ininterrompudament durant els sis mesos anteriors a la data de les eleccions i s'ha d'estar al corrent de pagament de les quotes de soci.

5. En el moment de formalitzar la candidatura s’haurà de presentar el programa electoral, on hi constin les línies generals de la programació prevista i un esbós del programa d'activitats que es voldrà dur a terme durant els tres anys de mandat.

6. El text haurà de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 a una cara. No es considerarà formalitzada la candidatura si no es presenta aquest escrit.

7. Abans del 29 de setembre de 2023 els membres de la Junta Directiva, que aquesta hagi designat com a Comissió Electoral, es reuniran i proclamaran les candidatures que compleixin les condicions exigides.

8. Les candidatures es faran públiques el 4 d'octubre a les cartelleres habituals de l'Ateneu i al portal web. En el cas que per a alguna secció només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada el 25 d'octubre de 2023, dia de les eleccions.

9. El 9 d'octubre de 2023 es farà difusió dels programes dels candidats als socis per mitjà del web i butlletins electrònics. Paral·lelament, els programes es penjaran en cartelleres habilitades específicament per a aquesta finalitat a la planta principal de l'Ateneu, coincidint amb el període de campanya electoral.

A Atenció al Soci hi haurà còpies en paper per a aquells socis que ho
desitgin.

10. El dia 10 d'octubre de 2023 s’iniciarà el període de campanya electoral, que finalitzarà el dia 24 d'octubre de 2023, durant el qual les candidatures podran informar els socis sobre els programes i les propostes electorals. Tota la informació serà tramesa per mitjans virtuals (web, butlletins electrònics, blocs, mails, etc.).

11. Tenen dret a vot tots els socis/sòcies que constin en el cens de l'Ateneu Barcelonès ininterrompudament durant els sis mesos anteriors a la data de les eleccions, i podran votar només per a les seccions a les quals estiguin adscrits com a molt tard el dia 7 de setembre de 2023, data en què es convoquen les eleccions.

12.  Per exercir el vot els socis/sòcies hauran d'acreditar la seva identitat amb el carnet de l’Ateneu, el DNI original o algun altre document equivalent (passaport o permís de conduir). Així mateix, hauran d'estar al corrent del pagament de les quotes corresponents en el moment d'emetre el vot.

13.  El vot només serà vàlid si s'emet amb la butlleta que a aquest efecte es crearà i que estarà a disposició dels votants el mateix dia de les eleccions. Hi haurà un model de butlleta diferenciada per a cada secció en la qual s'especificaran les candidatures que s'hi hagin presentat. Només es podrà votar una candidatura per a cada secció. Al costat del nom de cada candidatura hi haurà un petit requadre. Només es comptabilitzaran els vots d'aquelles candidatures el requadre dels quals hagi estat senyalat amb una "X" o signe similar.

14. La butlleta, adequadament complimentada, s’introduirà en un sobre i, prèvia identificació de la persona amb dret a vot, s’introduirà a l'urna.

15. Es declararan vots nuls aquells que:

a. es realitzin amb butlletes o papers no normalitzats.

b. hagin senyalat més d'una candidatura per a cada secció (no es comptabilitzarà cap de les candidatures marcades en aquella butlleta)

c. tinguin alguna inscripció o text diferent del propi de la butlleta normalitzada

16. La jornada electoral començarà a les 10 del matí i acabarà a les 20 hores del dimecres 25 d'octubre de 2023.

17. La Mesa Electoral es constituirà a les 9:30 hores del dia 25 d'octubre de 2023, i la integraran els membres de la Comissió Electoral.

La Mesa Electoral rebrà, durant tota la jornada, el suport de I'equip de I'Ateneu i, eventualment, de la gerent de I'Ateneu Barcelonès.

18. Les eleccions presencials tindran lloc a la sala Verdaguer, situada a la planta baixa de l'entitat. A les 20 hores es tancarà la sala i a partir d'aquell moment només podran fer efectiu el seu vot aquelles persones que ja estiguin fent cua en el moment de tancar la sala.

19. La Mesa Electoral farà el recompte de forma pública a la mateixa sala Verdaguer immediatament després del tancament de la jornada electoral i donarà les dades totals per a cada secció.

20. Els resultats de les candidatures guanyadores es faran públics un cop hagi acabat el recompte, als plafons informatius habituals de I'Ateneu i al web de I'entitat.

Qualsevol incidència en relació amb el procés electoral serà resolta per part dels membres de la Junta Directiva que aquesta hagi designat com a Comissió Electoral, amb la màxima celeritat, per tal de no entorpir el bon curs del calendari previst.

 

Ricard Faura
Secretari de la Junta
Barcelona, juliol de 2023

 

Documentació: 

Bases per a les elccions a ponents de les seccions a l'Ateneu Barcelonès (PDF)

CANDIDATURES ACCEPTADES

Us informem que aquests són els candidats que han estat acceptats a les eleccions a ponents de les Seccions:

Secció d'Arts Visuals:
Alba Font Villar
Toni Rodríguez Yuste

________________________

Secció de Ciències i Tecnologia:
Vacant
________________________

Secció de Cinema:
Nil Ruiz i Coronas
Carlos Benpar Benito Para

________________________                                          

Secció d'Ecologia:
Jordi Carrasco Muria
Matias Diaz Roqueta

________________________

Secció d'Economia:
Miquel Àngel Barrabia
________________________

Secció d'Escacs:
Eduard Verdú Moreno
________________________

Secció d'Estudis Polítics, Jurídics i Socials:
Marta Chavarria Romero
Rafael Villaró Bastons
Martí Serra Figuerola

________________________

Secció de Feminismes:
Ariadna Romans Torrent
________________________

Secció de Filosofia:
Berta Galofré Claret
________________________

Secció d'Història:
Joan Solé Camardons
________________________

Secció de Llengua i Literatura:
Mireia Arguijo Badia
________________________

Secció de Música:                                                                      
Vacant
________________________

Secció de Teatre:
Andrea Pereira Rueda
________________________

En les seccions amb un únic candidat/a seran proclamats ponents el mateix dia de les eleccions.

Les seccions d'Arts Visuals, de Cinema, d'Ecologia i d'Estudis Polítics, Jurídics i Socials, amb més d'un candidat o candidata, concorreran a eleccions el 25 d'octubre.

CANDIDATURES VACANTS

Les seccions de Ciència i Tecnologia i Música, que han quedat vacants, la Junta Directiva nomenarà un gestor o gestora entre els membres de la secció, que tindran les atribucions pròpies del càrrec de ponent fins a les eleccions següents.

CONSULTA DEL CENS

Tenen dret a vot tots els socis/sòcies que constin en el cens de l’Ateneu Barcelonès ininterrompudament durant els sis mesos anteriors a la data de les eleccions, i podran votar només per a les seccions a les quals estiguin adscrits com a molt tard el dia 7 de setembre de 2023, data en què es van convocar les eleccions.

Per a qualsevol consulta relacionada amb la secció a la qual pertanyeu, podeu adreçar-vos a Atenció al soci, presencialment, o bé fent la consulta per correu electrònic.

CALENDARI

A partir del 9 d'octubre es farà difusió dels programes electorals dels candidats per mitjà de butlletins electrònics, pàgina web i plafons informatius de la planta principal. A Atenció al Soci hi haurà còpies en paper per a qui ho desitgi.

Entre el dia 10 i 24 d'octubre té lloc la campanya electoral, període durant el qual cada candidat/a presentarà els seu programa electoral de la seva secció per als tres pròxims anys. Tota la informació serà tramesa pels mitjans ja anomenats. A més a més, s'habilitaran diversos espais per a la realització dels actes públics per fer conèixer i debatre les seves propostes. Aquests actes conviuran amb la programació habitual de l'Ateneu.

Reserveu el vostre espai, dia i hora i envieu la documentació que vulgueu fer arribar als socis/es de la vostra secció a comunicació@ateneubcn.cat.

JORNADA ELECTORAL

El 25 d'octubre, de 10 h a 20 h, tindrà lloc la jornada electoral a la sala Verdaguer. A les 20 hores es tancarà la sala i a partir d'aquell moment només podran fer efectiu el seu vot aquelles persones que ja estiguin fent cua en el moment de tancar la sala.

El vot serà presencial, i per poder exercir-lo, els socis/sòcies hauran d'acreditar la seva identitat mostrant el carnet de l’Ateneu, el DNI original o algun altre document equivalent. Així mateix, hauran d'estar al corrent del pagament, de les quotes corresponents, en el moment d'emetre el vot.

El vot només serà vàlid si s'emet amb la butlleta que estarà a disposició dels votants el mateix dia de les eleccions. Hi haurà un model de butlleta diferenciada per a cada secció, en la qual s’especificarà les candidatures que s’hi hagin presentat. Només es podrà votar una candidatura per a cada secció.

La Mesa Electoral farà el recompte de forma pública a la mateixa sala Verdaguer i els resultats de les candidatures guanyadores s'anunciaran, un cop hagi acabat el recompte, als plafons informatius habituals de I'Ateneu i al web de I'entitat.

 

Documentació:

Acta dels acords a la Comissió Electoral per a les eleccions a ponents de les seccions de l'Ateneu Barcelonès, 2023 (PDF)

PROGRAMA ELECTORAL DELS CANDIDATS

 

Arts visuals

Alba Font Villar

Toni Rodríguez Yuste

Ciències i Tecnologia

Vacant

Cinema

Nil Ruiz i Coronas
Carlos Benpar Benito Para                                 

Ecologia

Jordi Carrasco Muria
Matias Diaz Roqueta

Economia

Miquel Àngel Barrabia

Escacs

Eduard Verdú Moreno

Estudis Polítics, Jurídics i Socials

Marta Chavarria Romero (Renuncia a la seva candidatura [23/10/2023])
Rafa Villaró Bastons
Martí Serra Figarola

Feminismes

Ariadna Romans Torrent

Filosofia

Berta Galofré Claret

Història

Joan Solé Camardons

Llengua i literatura

Mireia Arguijo Badia

Música    

Vacant

Teatre

Andrea Pereira Rueda

Secció Arts Visuals

Sra. Alba Font Villar                                       15 vots
Sra. Toni Rodríguez Yuste                            13 vots
                        En blanc                                     0 vots
                        Nuls                                            0 vots

 

Secció de Cinema

Sr. Carlos Benpar Benito Para                     13 vots
Sr. Nil Ruiz Coronas                                      20 vots
                       En blanc                                     0 vots
                       Nuls                                            0 vots

 

Secció d'Ecologia

Sr. Jordi Carrasco Muria                            14 vots
Sr. Matias Diaz Roqueta                               6 vots
                        En blanc                                  1 vots
                        Nuls                                         0 vots

 

Secció d'Estudis Polítics, Jurídics i Socials

Sr. Martí Serra Figarola                           44 vots
Sr. Rafa Villaró Bastons                             5 vots
                        En blanc                                1 vots
                        Nuls                                       2 vots

 

ACTA DELS RESULTATS