Eleccions a ponents de les seccions

La Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès, reunida en sessió ordinària el proppassat 14 de juliol de 2020, decideix convocar les eleccions a ponents de cadascuna de les seccions de l’entitat el dijous 29 d’octubre de 2020.

Les votacions es podran fer presencialment o virtualment i s’estableix el calendari següent:

  • 7 de setembre de 2020: fer pública la convocatòria juntament amb les Bases per a les eleccions a ponents de les seccions per mitjà del web, butlletins electrònics, i plafons informatius. A Atenció al Soci hi haurà còpies en paper per a aquells socis que ho desitgin.
  • Del 7 al 21 de setembre de 2020: presentació de les candidatures a Atenció al soci (veure els requeriments a les Bases).
  • 1 d’octubre de 2020: fer públic el nom de les seccions a les quals hi haurà eleccions i els candidats corresponents; també les seccions amb candidat únic o sense candidatures.
  • De l’1 al 20 d’octubre: inscripcions dels socis que vulguin votar virtualment.
  • 7 d’octubre de 2020: difusió dels programa electoral dels candidats als socis per mitjà del web i butlletins electrònics. A Atenció al Soci hi haurà còpies en paper per a aquells socis que ho desitgin.
  • Del 14 al 28 d’octubre de 2020: període de campanya electoral per part dels candidats.
  • 29 d’octubre de 2020: jornada electoral a la sala Pompeu Fabra o virtualment (de 10 a 20 hores). 

*Com a mesura de prevenció del Covid i a causa de les restriccions de mobilitat, l'escrutini no serà públic.

Documentació:

La Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès, reunida en sessió ordinària el 14 de juliol de 2020, i seguint els preceptes estatutaris que regeixen per a aquest efecte, decideix convocar eleccions a ponents per a les seccions de l’entitat.

La funció dels ponents de les seccions és la de programar els actes de la temàtica de la seva secció i d’interès general que tenen lloc a l’Ateneu.

A causa de la situació excepcional de la COVID-19, es podrà votar presencialment o de manera virtual.

Les bases i calendari per a les eleccions a ponents seran les següents:
1. Convocar eleccions a ponents el dijous 29 d’octubre de 2020, amb un procés electoral que s’iniciarà el dia 7 de setembre de 2020, a totes les seccions actualment existents: Arts Visuals; Ciències i Tecnologia; Cinema; Ecologia; Economia; Escacs; Estudis Polítics, Jurídics i Socials; Filosofia; Història; Llengua i Literatura; Música, i Teatre.
2. Fer pública la convocatòria als socis el 7 de setembre de 2020 i  facilitar l’accés al document Bases per a les eleccions a ponents de les seccions per mitjà del web, butlletins electrònics i plafons informatius. A Atenció al Soci hi haurà còpies en paper per a aquells socis que ho desitgin.
3. Obrir un període de 15 dies per a la presentació de candidatures. El període d’admissió de candidatures s’iniciarà el 7 de setembre i finalitzarà el 21 de setembre, en horari d’Atenció al Soci. 
4. Cada candidat/candidata podrà optar només a una ponència. Per a ser candidat/candidata és necessari constar com a soci/sòcia en el cens de l’Ateneu Barcelonès ininterrompudament durant els sis mesos anteriors a la data de les eleccions i s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes de soci.
5. En el moment de formalitzar la candidatura s’haurà de presentar el programa electoral, on hi constin les línies generals de la programació prevista i un esbós del programa d’activitats que es voldrà dur a terme durant els tres anys de mandat.  
El text haurà de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 a una cara. No es considerarà formalitzada la candidatura si no es presenta aquest escrit.
6. Abans del 30 de setembre de 2020 els membres de la Junta Directiva, que aquesta hagi designat com a Comissió Electoral, es reuniran i proclamaran les candidatures que compleixin les condicions exigides.
7. Les candidatures es faran públiques l’1 d’octubre a les cartelleres habituals de l’Ateneu i al portal web. En el cas que per a alguna secció només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada el 29 d’octubre de 2020, dia de les eleccions.
8. El 7 d’octubre de 2020 es farà difusió dels programes dels candidats als socis per mitjà del web i butlletins electrònics. Paral·lelament, els programes es penjaran en cartelleres habilitades específicament per a aquesta finalitat a la planta principal de l’Ateneu, coincidint amb el període de campanya electoral.
A Atenció al Soci hi haurà còpies en paper per a aquells socis que ho desitgin.
9. El dia 14 d’octubre de 2020 s'iniciarà el període de campanya electoral, que finalitzarà el dia 28 d’octubre de 2020, durant el qual les candidatures podran informar els socis sobre els programes i les propostes electorals. Tota la informació serà tramesa per mitjans virtuals (web, butlletins electrònics, blocs, mails, etc.)
10. Tenen dret a vot tots els socis/sòcies que constin en el cens de l’Ateneu Barcelonès ininterrompudament durant els sis mesos anteriors a la data de les eleccions, i podran votar només per a les seccions a les quals estiguin adscrits com a molt tard el dia 7 de setembre de 2020, data en què es convoquen les eleccions.
11.  Els socis que vulguin emetre el vot de manera virtual s’hauran d’inscriure prèviament a Atenció al Soci de l’1 al 20 d’octubre de 2020. La inscripció es podrà fer per telèfon (93 343 61 21) o per correu electrònic (eleccionsseccions@ateneubcn.cat), indicant nom i cognoms, DNI, número de telèfon mòbil, i correu electrònic vigent.
Aquests socis rebran un correu de confirmació en el qual se’ls indicarà les seccions a les quals poden exercir el vot i les disposicions perquè es procedeixi a l'autentificació i validesa legal de les votacions a distància, establertes per llei.
12. Els socis o sòcies inscrits a la votació en format virtual no podran exercir el vot presencialment.
13. Per exercir el dret a vot presencialment els socis/sòcies hauran d'acreditar la seva identitat amb el carnet de l’Ateneu, el DNI original o algun altre document equivalent (passaport o permís de conduir). Així mateix, hauran d'estar al corrent del pagament de les quotes corresponents en el moment d'emetre el vot.
14.  El vot presencial només serà vàlid si s'emet amb la butlleta que a aquest efecte es crearà i que estarà a disposició dels votants el mateix dia de les eleccions. Hi haurà un model de butlleta diferenciada per a cada secció en la qual s’especificaran les candidatures que s’hi hagin presentat. Només es podrà votar una candidatura per a cada secció. Al costat del nom de cada candidatura hi haurà un petit requadre. Només es comptabilitzaran els vots d'aquelles candidatures el requadre dels quals hagi estat senyalat amb una "X" o signe similar.
15. La butlleta, adequadament complimentada, s'introduirà en un sobre i, prèvia identificació de la persona amb dret a vot, s’introduirà a l’urna.
16. Es declararan vots nuls aquells que:
a. es realitzin amb butlletes o papers no normalitzats.
b. hagin senyalat més d'una candidatura per a cada secció (no es comptabilitzarà cap de les candidatures marcades en aquella butlleta)
c. tinguin alguna inscripció o text diferent del propi de la butlleta normalitzada
17. Per exercir el dret a vot virtual els socis/sòcies hauran d'acreditar la seva identitat per mitjà de les dades personals facilitades (nom i cognoms, DNI, número de telèfon mòbil, i correu electrònic vigent). Així mateix, hauran d'estar al corrent del pagament de les quotes corresponents en el moment d'emetre el vot.
18. El vot virtual el podran emetre totes aquelles persones prèviament inscrites i que hagin rebut la confirmació per correu electrònic que consten en el cens de la secció. 
Per exercir el vot hauran d’entrar en la plataforma on tindran l’opció de votar un dels candidats de cada secció. Finalitzat el procés rebran un correu de conformitat.
Es declararan vots nuls aquells que no acabin el procés d'identificació electrònica o no responguin a totes les preguntes marcades com obligatòries de cada votació.
19. La jornada electoral començarà a les 10 del matí i acabarà a les 20 hores del dijous 29 d’octubre de 2020.
20. Les eleccions presencials tindran lloc a la sala Verdaguer, situada a la planta baixa de l’entitat. A les 20 hores es tancarà la sala i a partir d'aquell moment només podran fer efectiu el seu vot aquelles persones que ja estiguin fent cua en el moment de tancar la sala. 
21.  La Mesa Electoral es constituirà a les 9:30 hores del dia 29 d’octubre de 2020, i la integraran els membres de la Comissió Electoral.
La Mesa Electoral rebrà, durant tota la jornada, el suport de l'equip de l'Ateneu i, eventualment, de la gerent de l'Ateneu Barcelonès.
22.  La Mesa Electoral farà el recompte de forma pública a la mateixa sala Verdaguer immediatament després del tancament de la jornada electoral. Paral·lelament, recepcionarà els vots electrònics, els sumarà, i donarà les dades totals per a cada secció.
23.  Els resultats de les candidatures guanyadores es faran públics l’endemà als plafons informatius habituals de l'Ateneu i al web de l'entitat.

Qualsevol incidència en relació amb el procés electoral serà resolta per part dels membres de la Junta Directiva que aquesta hagi designat com a Comissió Electoral, amb la màxima celeritat, per tal de no entorpir el bon curs del calendari previst.

Pilar Blasco Prim
Vicesecretària de la Junta
Barcelona, agost de 2020

Secció Arts Visuals (butlletes de color blau)

Sr.    Bernant Puigdollers                           21 vots
Sra. Toni Rodríguez Yuste                          9 vots
                        En blanc                                0  vots
                        Nuls                                       0 vots


Secció d’Economia (butlletes de color groc)

Sra. Marc Becat                                        vots
Sra. Joaquim Perramon                          26 vots
                       En blanc                               0 vots
                       Nuls                                      0 vots

ACTA DELS RESULTATS