Eleccions a ponents de les seccions

La Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès, reunida en sessió ordinària el propassat 11 de juliol de 2017, decideix convocar les eleccions dels ponents de cadascuna de les seccions de l'entitat el dimecres 25 d'octubre de 2017, raó per la qual estableix el calendari següent:

  • 1 de setembre de 2017: fer arribar la convocatòria d’eleccions als socis; i fer públic al web i als plafons informatius de l’entitat les Bases corresponents al procés electoral.
  • De l’1 al 15 de setembre de 2017: presentació de les candidatures a l’administració de l’entitat.
  • 19 de setembre de 2017: reunió de la comissió de la Junta Directiva, creada a tal efecte, per aprovar o desestimar les candidatures presentades.   
  • Fins el 10 d'octubre de 2017: enviament als socis dels programes dels candidats aprovats per la comissió.
  • De l'11 al 24 d'octubre de 2017: període de campanya electoral
  • 25 d'octubre de 2017: Jornada electoral a la sala Jacint Verdaguer (de 10 a 20 hores)
Es recorda que per a exercir el dret de vot cal estar donat d’alta de l’Ateneu en data 25 d'abril de 2017, com a molt tard. Així mateix cal estar inscrit a la secció abans del 2 de setembre de 2017 i presentar el carnet de soci.
 

Documentació:

BASES PER A LES ELECCIONS A PONENTS DE LES SECCIONS DE L’ATENEU BARCELÒNES 2017

I. La Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès, reunida en sessió ordinària el dia 11 de juliol de 2017, i seguint els preceptes estatutaris que regeixen per a aquest efecte, decideix convocar eleccions a ponents per les seccions de l’entitat.

II. Aquesta Junta mostra la seva disposició a assolir el repte establert a la Llei d’Igualtat que obliga a les associacions culturals a promoure l’equitat i presència equilibrada de dones als espais de participació, comptant que els candidats i candidates assumeixin aquest compromís com a propi.

III. I a continuació exposa el calendari i les bases per a les eleccions a ponents que estableix:

1. Convocar eleccions a ponents el dimecres 25 d’octubre de 2017, amb un procés electoral que s’iniciarà el dia 1 de setembre de 2017, a totes les seccions actualment existents: Arts Visuals; Ciències i Tecnologia; Cinema; Economia; Escacs; Estudis Polítics, Jurídics i Socials; Filosofia; Història;  Llengua i Literatura; Teatre; i Música.

2. Fer pública la convocatòria als socis l’1 de setembre de 2017 a través d’una carta adjunta al llibret d’activitats de setembre, del web, del butlletí-e i dels plafons informatius. Axí mateix, facilitar l’accés a les Bases electorals del web i d’Administració.

3. Obrir un període de 15 dies per a la presentació de candidatures, des de les 10 hores de l’1 de setembre fins a les 14 hores del 15 de setembre de 2017.

4. Cada candidat/candidata podrà optar només a una ponència, i haurà de formalitzar la seva candidatura a Administració de l’Ateneu. Per a ser candidat/candidata és necessari constar com a soci/sòcia en el cens de l’AB ininterrompudament durant els sis mesos anteriors a la data de les eleccions i s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes de soci.

5. En el moment de formalitzar la candidatura s’haurà de presentar un escrit o programa amb una proposta de treball per als propers tres anys que inclogui obligatòriament propostes de dinamització interna de la secció amb una llista de temes de debat, discussió o estudi de prioritats i línies generals de programació d’activitats públiques.

El text tindrà una extensió màxima de dos fulls DIN A-4 a una cara. No es considerarà formalitzada la candidatura si no es presenta aquest escrit.

6. Abans del 20 de setembre els membres de la Junta Directiva, que aquesta hagi designat com a Comissió electoral, es reuniran i proclamaran les candidatures que reuneixin les condicions exigides. Les candidatures es faran públiques l’endemà de la reunió a través de les cartelleres habituals de l’Ateneu i a través del portal web. En el cas que per alguna secció només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada el 25 d’octubre, dia de les eleccions.

7. El programa de cada candidatura s’enviarà als socis per correu ordinari abans del 10 d’octubre i es penjarà en cartelleres habilitades específicament per a aquesta finalitat a la planta principal de l’Ateneu i al web, coincidint amb el període de campanya electoral.

8. El dia 11 d’octubre a les 9h s'iniciarà el període de campanya electoral, que finalitzarà el dia 24 d’octubre a les 22 hores, durant el qual les candidatures podran informar els socis sobre els programes i les propostes electorals. Les candidatures que ho desitgin podran celebrar actes públics d’explicació de les seves propostes, a la Sala Sagarra, acordant prèviament dia i hora amb l’Àrea de Coordinació Cultural. Es garantirà la possibilitat que cada candidatura pugui, com a mínim, celebrar un acte de difusió del seu programa. Més enllà d’aquest acte, primarà la disponibilitat d’espais i horaris.

9. Tenen dret a vot tots els socis/sòcies que constin en el cens de l’Ateneu Barcelonès ininterrompudament durant els sis mesos anteriors a la data de les eleccions, i podran votar només per a les seccions a les quals estiguin adscrits com a molt tard el dia 1 de setembre data en que es convoquen les eleccions.

10.  El vot serà presencial, i per poder exercir-lo, els socis/sòcies hauran d'acreditar la seva identitat mostrant el carnet de l’Ateneu, el DNI original o algun altre document equivalent (passaport o permís de conducció). Així mateix, hauran d'estar al corrent del pagament de les quotes corresponent en el moment d'emetre el vot.

11.  El vot només serà vàlid si s'emet amb la butlleta que a aquest efecte es crearà i que estarà a disposició dels votants el mateix dia de les eleccions. Hi haurà un model de butlleta diferenciada per a cada secció en la qual s’especificaran les candidatures que s’hi hagin presentat. Només es podrà votar una candidatura per a cada ponència. Al costat del nom de cada candidatura hi haurà un petit requadre. Només es comptabilitzaran els vots d'aquelles candidatures el requadre dels quals hagi estat senyalat amb una "X" o signe similar.

12.  La butlleta, adequadament complimentada, s'introduirà en un sobre que, igualment, serà introduït a l'urna, prèvia identificació de la persona amb dret a vot.

13.  Es declararan vots nuls aquells que:

a. es realitzin amb butlletes o papers no normalitzats.

b. hagin senyalat més d'una candidatura per a cada ponència (no es comptabilitzarà cap de les candidatures marcades en aquella butlleta)

c. tinguin alguna inscripció o text diferent del propi de la butlleta normalitzada

14.  La jornada electoral començarà a les 10 del matí del dimecres 25 d’octubre de 2017 i acabarà a les 20 hores del mateix dia. Les eleccions tindran lloc a la Sala Verdaguer, situada a la planta baixa de l’entitat.

15.  La Mesa Electoral es constituirà a les 9:30 hores del dia 25 d’octubre de 2017, i la integraran els membres de la Comissió electoral.

16.  La Mesa Electoral rebrà, durant tota la jornada i en allò que calgui, el suport de l'equip de l'Administració de l'Ateneu i, eventualment, de la gerent de l'Ateneu Barcelonès.

17.  A les 20 hores es tancarà la Sala Verdaguer i a partir d'aquell moment només podran fer efectiu el seu vot aquelles persones que ja facin cua en el moment de tancar la sala.

18.  La Mesa Electoral farà el recompte de forma pública a la mateixa Sala Verdaguer immediatament després del tancament de la jornada electoral.

19.  Els resultats de les candidatures guanyadores es faran públics l’endemà als plafons habituals de l'Ateneu i a través del web de l'entitat.

IV. Qualsevol incidència en relació al procés electoral serà resolta per part dels membres de la Junta Directiva que aquesta hagi designat com a Comissió electoral, amb la màxima celeritat, per tal de no entorpir el bon curs del calendari previst.

Xavier Muñoz i Puiggròs
Secretari de la Junta
Barcelona, juliol de 2017

La Comissió Electoral està formada pels següents membres de la Junta Directiva:

Xavier Muñoz i Puiggròs, secretari

Pep Martí i Vallverdú, vocal cinquè

Araceli Bruch i Pla, vocal sisena

 

ACORDS DE LA COMISSIÓ ELECTORAL

 

Dilluns 23
Sala Verdaguer 19 h.
Secció d’Estudis Polítics , Jurídics i Socials
acte conjunt
Alexander Golovín
Francesc Pau

Dilluns 23
Sala Sagarra 19 h.
Secció Filosofia
Jordi Jiménez

Dimarts 24
Sala Sagarra 19 h.
Secció Filosofia
Gonçal Mayos