Júlia Net

Càrrec: 

Adjunta de la secció d'Arts Visuals