Convocatòria per a la Coordinació d’Activitats Culturals i Comunicació de l’Ateneu Barcelonès

Data de l'activitat: 

27/11/2023 - 19:00

La junta directiva de l’Ateneu Barcelonès obre el procés de selecció per a cobrir la plaça de coordinació d’activitats culturals i comunicació de la institució.

L’Ateneu Barcelonès és una associació privada, reconeguda d’utilitat pública, que té com a objectiu principal promoure el diàleg, la recerca i la difusió dels coneixements artístics, científics, humanístics i literaris i afavorir la cultura del país, la convivència de la seva gent i la llengua catalana.

La coordinació cultural i comunicació abraça els aspectes de planificació, coordinació, organització comunicació i difusió del conjunt d’activitats i exposicions que es realitzen a l’Ateneu, ja siguin pròpies o alienes. També abraça l’àmbit de difusió i comunicació generals.

Les funcions principals de la coordinació cultural són:

➢ Impulsar, dissenyar, planificar, executar i avaluar els plans específics, d’acord amb els objectius de la institució.
➢ Proposar funcions, procediments i metodologia dels projectes, de cada persona assignada al projecte, tasques i terminis – en coordinació amb gerència i resoldre incidències.
➢ Gestionar i coordinar els recursos que siguin assignats als projectes que tingui encarregats, tant persones, com econòmics i materials.
➢ Fer la coordinació de la Programació de les activitats culturals, els cursos, la coordinació de la museïtzació, fer propostes i participar en les decisions.

Les funcions principals de la gestió de la comunicació interna i externa:

➢ Establir mètodes de comunicació, treball i anàlisis dels resultats.
➢ Prioritzar els ítems a comunicar.
➢ Revisar i actualitzar les bases de dades dels socis, particulars i entitats que reben, o haurien de rebre el butlletí informatiu. Decidir la periodicitat.
➢ Organitzar, si s’escau, rodes de premsa per anunciar les novetats de l’entitat, les celebracions, jornades temàtiques i preparar-ne els dossiers i les notes de premsa.
➢ Generar notícies de l’entitat.

Xarxes socials - Comunicació digital:

➢ Estudi d’indicadors i de les estadístiques digitals, revisant els indicadors i veient els resultats d’accions concretes per poder determinar una política de comunicació digital que afavoreixi l’entitat.
➢ Manteniment dels perfils oficials de l’Ateneu Barcelonès a les xarxes socials Twitter, Instagram valorar-ne de nous, Telegram o Tik Tok.
➢ Actualització dels seus continguts d’acord amb els formats establerts per a la homogeneïtzació i corporativització dels perfils oficials de l’Ateneu Barcelonès.
➢ Assistència als actes de l’Ateneu Barcelonès i creació de continguts per a la seva promoció.

En general:
➢ Observar i informar a gerència de problemes sorgits o previsibles (de qualsevol àmbit i magnitud).
➢ Proposar a gerència plans de millora del seu àmbit d’actuació i de l’Ateneu en general i implementar els acordats.
➢ Elaborar el pressupost anual de coordinació cultural juntament amb la Vicepresidència Cultural i proposar-lo a Gerència i elaborar el de comunicació i proposar-lo a Gerència. Fer-ne el seguiment.
➢ Valorar la viabilitat de les convocatòries de subvenció enviades per Gerència i elaborar els documents per presentar a subvencions d’activitats culturals i comunicació.
➢ Elaborar la Memòria Anual de coordinació Cultural i informes específics.

S’ofereix un contracte indefinit, amb una jornada de 40h/setmanals d’acord amb les necessitats de servei, i una retribució d'acord amb l'escala salarial establerta a l'Ateneu.

Requisits

1. Titulació superior universitària.
2. Experiència de cinc anys en coordinació en qualsevol dels àmbits de la cultura i
comunicació en institucions anàlogues, centres culturals i empreses culturals del sector
públic o privat.
3. Experiència de cinc anys en coordinació d’equips.
4. Experiència en Community Manager en entitats i associacions.
 

Es valorarà

➢ Experiència en gestió de projectes.
➢ Experiència en comandament i lideratge d’equips.
➢ Formació en aspectes específics d’habilitats de lideratge i direcció de recursos
humans.
➢ Formació en Community manager i gestor de continguts.
➢ Formació en els àmbits de les ciències humanes o socials i en treball cooperatiu.
➢ Coneixements i sensibilitat pel món cultural en general, especialment en el món
literari, històric, polític i social.
➢ Sensibilitat en els principis de servei i atenció a l’usuari.
➢ Coneixements acreditats de llengües estrangeres: anglès.

Perfil competencial

Les persones candidates a la plaça de la coordinació d’activitats culturals i comunicació, hauran de poder demostrar la seva capacitat per l'assoliment de les missions i els objectius que té encomanats l’àrea de programació cultural de l’Ateneu Barcelonès.

Les competències que es valoraran especialment són:

✓ Capacitat de lideratge per implementar les estratègies i projectes que fan possible l’assoliment per part de l’equip de les missions i objectius
✓ Capacitat de planificació, determinació de prioritats i presa de decisions, amb orientació als resultats.
✓ Capacitat de lideratge, gestió i motivació d'equips humans.
✓ Capacitat de comunicació i negociació.
✓ Capacitat de representar l'Ateneu en un ampli ventall d’àmbits amb l'objectiu de construir i desenvolupar xarxes de relacions internes i externes.
✓ Capacitat d'adaptació i flexibilitat.
✓ Compromís amb la institució.

Procediment
Les sol·licituds presentades seran valorades per la comissió de selecció constituïda a tal efecte.
Les persones preseleccionades passaran a una segona fase en la que es realitzaran les corresponents entrevistes amb la comissió de selecció.
En una tercera fase pot requerir-se una presentació al conjunt de la Junta Directiva.

Documentació i terminis
Els interessats i interessades han d’enviar a l’adreça jgarcia@ateneubcn.cat la següent documentació:

a) currículum vitae amb fotografia (en el procés podran requerir-se els certificats
acreditatius exposats al currículum).
b) carta de motivació (extensió màxima 3 fulls).
c) una còpia del DNI

Data límit d'entrega de la documentació: 11 de desembre de 2023.

Es requereix disponibilitat d'incorporació immediata en finalitzar el procés de selecció.
Es garanteix l’absoluta confidencialitat de la participació de les candidatures presentades en aquest procés de selecció, així com de qualsevol de les dades personals i professionals.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'Ateneu Barcelonès informa que les dades personals facilitades a través de la participació en el present procediment seran incorporades a un fitxer automatitzat de titularitat de l'Ateneu i la finalitat del qual és la selecció del personal. D’acord amb allò previst al Capítol II de la citada Llei Orgànica, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades dirigint un escrit a l'Ateneu (info@ateneubcn.cat).

Barcelona, 27 de novembre de 2023

Fes-te'n soci