IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Presentació IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Les vides i (re)vides del patrimoni: reutilització i futur

La reutilització del patrimoni és un dels reptes que actualment han d’afrontar les institucions patrimonials. Per fer-ho s’han de plantejar i resoldre diversos interrogants. Quins són els beneficiaris del lliure accés al patrimoni i a les dades patrimonials? Quin paper han de jugar les biblioteques, els arxius i els museus? La reutilització pot generar ingressos o pèrdues?

Sota aquest eix temàtic l’Ateneu Barcelonès va organitzar la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials, “Les vides i (re)vides del patrimoni: reutilització i futur”, amb l’objectiu de:

1. Fer una prospectiva i dibuixar el futur de la reutilització del patrimoni.
2. Donar eines útils per a facilitar els projectes de reutilització.
3. Determinar quines són les oportunitats i els problemes que impliquen la reutilització.

La Jornada es va dirigir tant a bibliotecaris, arxivers, museòlegs, com a qualsevol professional que treballi amb dades dins de l’àmbit de la cultura.

La Jornada va tenir lloc a la seu de l’Ateneu Barcelonès el dimarts 8 de novembre de 2016, de 9 a 14h

Programa de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Ponents de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Comité científic de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

 

 

Las vidas y (re)vidas del patrimonio: reutilización y futuro

La reutilización del patrimonio es uno de los retos que actualmente tienen que afrontar las instituciones patrimoniales. Para hacerlo, se tienen que plantear y resolver diversos interrogantes. ¿Quiénes son los beneficiarios del libre acceso al patrimonio y a los datos patrimoniales? ¿Qué papel juegan las bibliotecas, archivos o museos? ¿La reutilización puede generar ingresos o pérdidas?

Bajo este eje temático del Ateneu Barcelonès organizó la IV Jornada sobre Bibliotecas Patrimoniales, “Las vidas y (re)vidas del patrimonio: reutilización y futuro”, con el objetivo de:

1. Hacer una prospectiva y dibujar el futuro de la reutilización del patrimonio.
2. Dar herramientas útiles para facilitar los proyectos de reutilización.
3. Determinar cuáles son las oportunidades y los problemas que implican la reutilización.

La Jornada tuvo lugar en la sede del Ateneu Barcelonès el martes 8 de noviembre de 2016, de 9 a 14h

La Jornada se dirigió tanto a bibliotecarios, archiveros, museologos, com a cualquier profesional que trabaje con datos dentro del ámbito cultural.

Programa de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Ponents de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

Comité científic de la IV Jornada sobre Biblioteques Patrimonials

 

The Lives and New Lives of Heritage: Reuse and the Future

Reuse of heritage is one of the challenges that heritage institutions currently face. To do so, they must first consider and resolve many issues. Who benefits from open access to heritage and heritage data? What role do libraries, archives and museums play? Does reuse generate income or losses?

Under this central theme the Ateneu Barcelonès held the 4th Conference on Heritage Libraries:
“The Lives and New Lives of Heritage: Reuse and the Future”, with the aim of:

1. Reflecting on the future and drawing a vision of heritage reuse in the future.
2. Providing useful tools to enable reuse projects.
3. Determining which are the opportunities and problems that reuse entails.

The Conference was held in the Ateneu Barcelonès' central building on Tuesday the 8th of November 2016 from 9am to 2pm

Program Schedule 4th Conference on Heritage Libraries

Speakers 4th Conference on Heritage Libraries

Scientific Committee 4th Conference on Heritage Libraries

 

On som?

A les anteriors Jornades...

Conferència sobre dades obertes

Conferència sobre georeferenciació

Presentació Europeana